Financijski leasing s balon-ratom

Financijski leasing s balon-ratom

  

Prednosti za Vas:

  • Financijski leasing s balon-ratom kao oblik financiranja isti je kao i financijski leasing. Jedina je razlika u tome što visinu mjesečne rate određuju visina akontacije i balon-rata na kraju ugovora. Balon-rata ne smije biti veća od očekivane tržišne vrijednosti vozila na kraju ugovora.
  • Financijski leasing s balon-ratom pogodan je za fizičke i pravne osobe.
  • Osnovna je prednost da se mjesečne rate mogu umanjiti većom ratom na kraju ugovora (balon-ratom) te da primatelj leasinga nakon podmirivanja svih obveza bez dodatnih troškova stječe vlasništvo nad vozilom nakon isteka ugovora.
  • Gospodarski je vlasnik objekta leasinga primatelj leasinga. Objekt leasinga amortizira se u njegovim poslovnim knjigama te se vozilo evidentira kao dugotrajna imovina u bilanci primatelja leasinga.
  • Pravni je vlasnik objekta leasinga davatelj leasinga, znači Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. (koji je upisan i u prometnu dozvolu).
  • Minimalna akontacija definirana je prema standardnim uvjetima Mercedes-Benz Leasinga te se nakon isteka najma ne vraća.